Formalności związane z narodzeniem dziecka

Urodzenie dziecka wiąże się z załatwianiem szeregu formalności. Oczywiście wskazane jest, by załatwieniem tych spraw zajął się mąż, jako że kobieta zajmuje się aktywnie dzieckiem, karmi je i nie w głowie jej bieganie po urzędach. Pierwsze formalności załatwia się już w szpitalu. Personel medyczny zbiera informacje dotyczące matki i ojca, aby później przesłać je do urzędu stanu cywilnego (lub wręczyć rodzicom przy wypisie).

Akt urodzenia i numer PESEL

To najważniejszy dokument, bez którego nie można załatwić innych spraw. Urodzenie dziecka trzeba zgłosić w ciągu 14 dni od dnia narodzin w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Należy zabrać ze sobą dowody osobiste obu rodziców oraz odpis aktu małżeństwa. Należy też wcześniej ustalić imiona dziecka, bo sporządzanie aktu wiąże się z ich podaniem. Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Adres strony: www.mswia.gov.pl

Numer PESEL nadawany jest z urzędu po zgłoszeniu narodzin dziecka w urzędzie stanu cywilnego. Urzędnicy mają 30 dni na jego nadanie.

Becikowe

Posiadając wyżej wymienione, możesz się ubiegać o becikowe. Wyróżniamy trzy typy becikowego: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (dla wszystkich), dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (dla najuboższych) oraz becikowe samorządowe (zależne od miejscowości, w której się mieszka; niektóre tylko samorządy fundują ten dodatek).

Aby otrzymać becikowe dla wszystkich, należy złożyć pisemny wniosek w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w zależności od tego, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (zmiana wprowadzona w czerwcu 2007 roku, wcześniej – tylko 3 miesiące na złożenie wniosku). Oprócz tego należy okazać dowód osobisty oraz przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz pisemne oświadczenie drugiego rodzica, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe. Niektóre gminy żądają podania numeru PESEL dziecka.

O becikowe dla najuboższych można się starać, gdy dochód netto rodziny w roku poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekracza kwoty 504 zł na osobę (583 zł gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne). Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

Adres strony: www.mpips.gov.pl

Inne formalności

Oprócz powyższych należy także:

  • zameldować dziecko (a także: zgłosić w spółdzielni mieszkaniowej)
  • zgłosić w przychodni (wypełnić kartę o wyborze lekarza)
  • zgłosić do ZUS-u (jeden z pracujących rodziców; w miejscu pracy)
  • wyrobić kartę ubezpieczenia zdrowotnego, czyli tzw. kartę chipową (na Śląsku)
  • odebrać pieniądze z ubezpieczenia (wiele firm ubezpieczeniowych proponuje w ramach ubezpieczenia jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka)